پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی


توضیحات

الویت شرکت در آزمون با کارشناسان رشته گیاهپزشکی می باشد.

کارشناسان رشته های زراعت و باغبانی وتولیدات گیاهی در صورت داشتن سه سال سابقه کار در واحدهای گیاهپزشکی با ارائه تعهدنامه محضری وتایید مدیریت حفظ نباتات استان می توانند در آزمون شرکت نمایند.

پس از قبولی آزمون ومصاحبه جهت انعقاد قرارداد  بعنوان مسئول فنی به واحدهای گیاهپزشکی ( فروشگاههای سموم کشاورزی، کلنیک، انسکتاریوم وشرکت های دفع آفات) معرفی میشوند

زمان برگزاری

۳۰ خرداد ، ۱۳۹۹

مهلت ثبت نام

۲۰ خرداد ، ۱۳۹۹

هزینه

800000ريال